Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

PRP-EU-SLO-barvni

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije in naprava nasadov jablane opremljenih s protitočno mrežo iz naslova iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

  • 1. Javni razpis: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbam za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

 

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za postavitev naprave nasada višenj in hrušk, ki bo opremljen s protitočno mrežo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

  • Nakup kmetijskega zemljišča, na katerem se uredi nasad višnje in hrušk
  • Napravo nasada višnje na površini 0,20 ha
  • Napravo nasada hruške na površini 0,24 ha
  • Nakup in postavitev protitočne mreže na skupni površini celotnega nasada višnje in hruške na površini 0,44 ha

Z investicijo v nasad višnje in hrušk bo kmetija dopolnila ponudbo ekološko pridelanega sadja. Tako bo v bodoče kmetija ponudila na trgu nove produkte, ali v presni obliki ali v predelani (marmelade, sokovi).

Kmetija bo z postavitvijo sadovnjaka dobila nov sadovnjak, z novimi vrstami sadja. Nasad bo pokrit s protitočno mrežo, tako da bodo pridelki v bodoče redni.

 

CILJI

 

Cilji kmetije so tudi usklajeni s cilji Programa razvoja podeželja:

  • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost
  • Pridelava ekološke hrane.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

  • Naložbe v ekološko pridelavo hrane;
  • Prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam v rastlinski pridelavi
  • Ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo